Пријаве за полагање стручног испита могу се поднети Архиву Србије у периоду од 6. до 27. септембра 2019. године.

Архив Србије, у складу са својим надлежностима утврђеним у члану 3. Правилника о полагању стручног испита у делатности заштите културних добара и начину његовог полагања („Сл. гласник РС“ број 11/96 и 15/96, у даљем тексту: Правилник), обавештава све установе да ће полагање стручног испита за кандидате свих степена стручне спреме у 2019. години бити организовано у новембарском испитном року.

Полагање стручног испита се организује и спроводи у складу са одредбама члана 5 – 16. Правилника. Ради благовременог организовања и спровођења полагања стручног испита Архив Србије обавештава све заинтересоване установе да пријаве за полагање стручног испита могу поднети у периоду од 6. до 27. септембра 2019. године, на адресу: Архив Србије, Комисија за полагање стручног испита, Карнегијева 2, Београд, са ознаком „Пријава за полагање стручног испита“ на обрасцу који се може преузети овде.

Уз пријаву за полагање стручног испита достављају се:
1. Оверен препис дипломе о стеченом степену стручне спреме 2. Потврда установе у којој је кандидат запослен, или био запослен, као и дужина стручног оспособљавања.

За кандидате из архивских установа одређених Решењем о утврђивању територије архива („Службени гласник Републике Србије“, 7/96 ) полагање се организује и спроводи без накнаде.

За кандидате из осталих установа које обављају делатност заштите културних добара у Републици Србији одлуком директора Архива Србије утврђени су трошкови полагања у износу од 25.000,00 динара. Консултације ће бити одржане почетком октобра. Тачан датум полагања стручног испита одредиће Комисија за полагање стручног испита, о чему ће накнадно бити обавештени сви кандидати који су поднели пријаве.

За све додатне информације контакт особа је секретар Комисије Вера Филиповић, тел: 011/3370-880; 064/8637-202; e-mail: v.filipovic@archives.org.rs.