На основу члана 14. Правилника о условима за стицање стручних звања у архивској делатности, Комисија за доделу виших звања у архивској струци 2. септембра 2019. године доноси:

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА
ЗА ДОДЕЛУ ВИШИХ ЗВАЊА У АРХИВСКОЈ СТРУЦИ


1. Расписује се оглас за доделу виших звања у архивској струци отворен до 30. септембра 2019. године.
2. Право учешћа на огласу имају архивисти, виши архивисти, виши архивски помоћници и архивски помоћници који испуњавају услове за стицање стручних звања у архивској делатности.
3. Подносиоци пријава, односно предлога за стицање виших звања, дужни су да у року који је предвиђен тачком 1. ове одлуке уз пријаву, односно предлог, поднесу:

- оверену копију дипломе о стручној спреми;
- оверену копију уверења о садашњем звању;
- списак објављених и на други начин јавности доступних стручних радова;
- по један примерак значајних стручних радова;
- мишљење стручног савета, односно колегијума, као и директора архивске установе о стручном раду кандидата, за звања: виши архивист, виши архивски помоћник I врсте и архивски помоћник I врсте;
- друге доказе о испуњавању услова за стицање вишег звања, у складу са Правилником о условима за стицање стручних звања у архивској делатности.

4. Комисија за доделу виших звања у архивској струци разматраће све благовремене и попуњене пријаве, односно предлоге и по њима донети појединачне одлуке до 1. децембра 2019. године.
5. Пријаве односно предлоге доставити на адресу: Архив Србије, Карнегијева бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: За Комисију за доделу виших звања у архивској струци.


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Др Милан Кољанин